Matthew Day Jackson, Jessica Jackson Hutchins, Jay Heikes, Karthik Pandian, Erin Shirreff | Trieste

  • Trieste
  • Karthik Pandian, Broken Claw (Mare Nostrum), 2012
  • Bronze, MDF With Enamel
    33 x 20 x 15 cm
    photo by Simon D'Exea
  • Back to the list